Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikat

Komunikat

Wójta Gminy Rudniki

 z dnia 19 października 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz Uchwały Rady Gminy Rudniki Nr XXXVIII/299/10 z dnia 28.09.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.U. Woj. Op. z dnia 20.10.2010r. Nr 121 poz. 1351) zarządza się co następuje:

Poddaje się konsultacjom projekty uchwał:

1. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

2. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonych na terenie gminy Rudniki.

Określa się:

1. termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 20.10.2020r.
2. termin zakończenia konsultacji na dzień: 26.10.2020r.
3. zasięg terytorialny przeprowadzanej konsultacji – terytorium Gminy Rudniki.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń projektów uchwał o których mowa w §1.

Udział w konsultacjach polega na wyrażeniu stanowiska wobec projektów uchwał w jednej z następujących form:

            1) opinii pozytywnej;

            2) opinii negatywnej;

            3) zgłoszenia uwag.

Opinie i uwagi mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem są sprawy objęte projektami uchwał.

Opinie i uwagi należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub Internetu na adres wskazany w komunikacie.

Adres:

Urząd Gminy Rudniki

ul. Wojska Polskiego 12 A

46 - 325 Rudniki

Tel. 34 3595 072 wew. 25

Fax. 34 3595 013

e-mail:

Załączniki
PDFZ117-2020.pdf
DOCDEKLARACJA zał 1 do uchwały.doc
DOCDEKLARACJA zał 2 do uchwały.doc
DOCUCHWAŁA wzór deklaracji.doc
DOCUCHWAŁA w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie o.k..doc