Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikat

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Rudniki

z dnia 14 września 2020 roku o przeprowadzeniu konsultacji projektów uchwał

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z póz. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Rudniki Nr XXXVIII/299/10 z dnia 28.09.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.U. Woj. Op. z dnia 20.10.2010r. Nr 121 poz. 1351) zarządza się co następuje:

Poddaje się konsultacjom projekty uchwał:

  1. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki”;
  2. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  3. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  4. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Określa się:

  1. termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 15.09.2020r.
  2. termin zakończenia konsultacji na dzień: 21.09.2020r.
  3. zasięg terytorialny przeprowadzanej konsultacji – terytorium Gminy Rudniki.

    Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń projektów uchwał

Udział w konsultacjach polega na wyrażeniu stanowiska wobec projektów uchwał w jednej z następujących form:

            1) opinii pozytywnej;

            2) opinii negatywnej;

            3) zgłoszenia uwag.

Opinie i uwagi mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem są sprawy objęte projektami uchwał.

Opinie i uwagi należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Rudnikach, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub Internetu

Adres:

Urząd Gminy Rudniki

ul. Wojska Polskiego 12 A

46 - 325 Rudniki

Tel. 34 3595 072 wew. 25

Fax. 34 3595 013

e-mail:

Załączniki:
PDFZ98-2020.pdf
PDFRegulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki.pdf
PDFUchwała.pdf
PDFZałącznik do uchwały.pdf
PDFUchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf
DOCUCHWAŁA wzór deklaracji.doc
DOCDEKLARACJA zał 1 do uchwały.doc
DOCDEKLARACJA zał 2 do uchwały.doc