Przejdź do treści strony
Gmina Rudniki Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

WÓJT GMINY

   RUDNIKI

OŚZP.6733.2.2020                                                                            
                                                                                                                                                          Rudniki, 2020-02-14
 

O B W I E S Z C Z E N I E

o błędzie w obwieszczeniu

o wszczęciu postępowania w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia się, iż w obwieszczeniu z dnia 29.01.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:

SE budowa wieży antenowej dla systemu łączności dyspozytorskiej wraz z kontenerem i infrastrukturą towarzyszącą oraz demontaż istniejącej wieży wraz z fundamentami, przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. gr.: 369/1, 369a/1, 307/1, obręb Dalachów, k. m. 2.

błędnie wpisano działkę oznaczoną nr 307/1, zamiast działki oznaczonej nr 370/1

Zaistniała pomyłka była wynikiem błędu pisarskiego i nie ma wpływu na prowadzone postępowania, tym bardziej że w obrębie ewidencyjnym, w którym planowana jest ww. inwestycja nie ma działki oznaczonej nr 307/1.

W ciągu 14 dni (licząc od daty ogłoszenia) w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki, pok. nr 3 (tel.  0-34 3595072 wew. 20) w godzinach pracy urzędu– można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie na wskazany powyżej adres.

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące ww. sprawy zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od daty publicznego ogłoszenia

 

                                                                                                                                                      WÓJT
                                                                                                                                           /-/ Grzegorz Domański

 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na:

 1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach
 2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki
 3. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w Dalachowie
Metryczka
 • wytworzono:
  14-02-2020
  przez: Anna Fuks
 • opublikowano:
  14-02-2020 09:32
  przez: Daniel Pilak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Rudnikach
  odwiedzin: 65
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 151398586
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl