Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2020

Nr: Data: Temat: Załącznik:
1.2020 02.01.2020 Zarządzenie w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu na 2020 rok PDFZ1-2020.pdf
2.2020 02.01.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ2-2020.pdf
3.2020 02.01.2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie - "Propagowanie i realizacja działań na rzecz kultury w Gminie Rudniki w roku 2020" PDFZ3-2020.pdf
4.2020 02.01.2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie - "Wsparcie i upowszechnienie kultury fizycznej w Gminie Rudniki w roku 2020" PDFZ4-2020.pdf
5.2020 03.01.2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. wyceny nieruchomości gminnych PDFZ5-2020.pdf
6.2020 16.01.2020 Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 0050.82/2016 Wójta Gminy Rudniki z dnia 14.09.2016 roku w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rudniki PDFZ6-2020.pdf
7.2020 20.01.2020 Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do oceny i weryfikacji wniosków o dotację do budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Rudniki PDFZ7-2020.pdf
8.2020 23.01.2020 Zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFZ8-2020.pdf
9.2020 23.01.2020 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ9-2020.pdf
10.2020 24.01.2020 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Rudniki PDFZ10-2020.pdf
11.2020 29.01.2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ11-2020.pdf
12.2020 30.01.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ12-2020.pdf
13.2020 10.02.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ13-2020.pdf
14.2020 17.02.2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ14-2020.pdf
15.2020 19.02.2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudnikach PDFZ15-2020.pdf
16.2020 19.02.2020 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudnikach PDFZ16-2020.pdf
17.2020 20.02.2020 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych PDFZ17-2020.pdf
18.2020 20.02.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ18-2020.pdf
19.2020 25.02.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ19-2020.pdf
20.2020 26.02.2020 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych "XXII edycji Konkursu Wiedzy o Powiecie Oleskim" PDFZ20-2020.pdf
21.2020 28.02.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ21-2020.pdf
22.2020 02.03.2020 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019r. PDFZ22-2020.pdf
 
23.2020 03.03.2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ23-2020.pdf
24.2020 04.03.2020 Zarządzenie w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu gminy PDFZ24-2020.pdf
25.2020 04.03.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ25-2020.pdf
26.2020 05.03.2020 Zarządzenie w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku PDFZ26-2020.pdf
27.2020 09.03.2020 Zarządzenie w sprawie zorganizowania Gminnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i o Gminie Rudniki pt. "Gmina Rudniki - kocham tu mieszkać" PDFZ27-2020.pdf
28.2020 12.03.2020 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie PDFZ28-2020.pdf
29.2020 20.03.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ29-2020.pdf
29A.2020 20.03.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ29A-2020.pdf
30.2020 26.03.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ30-2020.pdf
31.2020 27.03.2020 Zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie PDFZ31-2020.pdf
32.2020 31.03.2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ32-2020.pdf
33.2020 31.03.2020 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach za rok 2019 PDFZ33-2020.pdf
34.2020 03.04.2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ34-2020.pdf
35.2020 03.04.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ35-2020.pdf
36.2020 09.04.2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ36-2020.pdf
37.2020 09.04.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ37-2020.pdf
38.2020 10.04.2020 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Projektów Odnowy Wsi PDFZ38-2020.pdf
39.2020 15.04.2020 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu PDFZ39-2020.pdf
40.2020 15.04.2020 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Rudniki z dnia 03 marca 2015 roku określającego zasady zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Rudniki PDFZ40-2020.pdf
41.2020 24.04.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ41-2020.pdf
42.2020 30.04.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ42-2020.pdf
43.2020 30.04.2020 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ43-2020.pdf
44.2020 13.05.2020 Zarządzenie w sprawie ustalenia szczególnej formy udzielenia pomocy przedsiębiorcom poprzez wprowadzenie obniżenia czynszu najmu lokali użytkowych w związku ze stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej PDFZ44-2020.pdf
45.2020 19.05.2020 Zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów i maszyn roboczych Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ45-2020.pdf
46.2020 19.05.2020 Zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego PDFZ46-2020.pdf
47.2020 19.05.2020 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Rudniki z dnia 15 kwietnia 2020 roku określającego zasady zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Rudniki PDFZ47-2020.pdf
48.2020 20.05.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ48-2020.pdf
49.2020 25.05.2020 Zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie budynku Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi tj. nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rudniki PDFZ49-2020.pdf
50.2020 25.05.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ50-2020.pdf
51.2020 27.05.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ51-2020.pdf
52.2020 28.05.2020 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie PDFZ52-2020.pdf
53.2020 01.06.2020 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa PDFZ53-2020.pdf
54.2020 01.06.2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ54-2020.pdf
55.2020 08.06.2020 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych PDFZ55-2020.pdf
56.2020 08.06.2020 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ56-2020.pdf
57.2020 10.06.2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie PDFZ57-2020.pdf
58.2020 16.06.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ58.2020.pdf
59.2020 22.06.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ59-2020.pdf
60.2020 23.06.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ60-2020.pdf
61.2020 23.06.2020 Zarządzenie w sprawie określenia regulaminu przeprowadzania przetargów na wynajem lokali mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 80 m2 PDFZ61-2020.pdf
62.2020 25.06.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ62-2020.pdf
63.2020 25.06.2020 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie PDFZ63-2020.pdf
64.2020 29.06.2020 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie PDFZ64-2020.pdf
65.2020 30.06.2020 Zarządzenie zmieniające Zarządzenie w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Rudnikach oraz jednostek organizacyjnych gminy Rudniki PDFZ65-2020.pdf
66.2020 03.07.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ66-2020.pdf
67.2020 03.07.2020 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenie dotyczącego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie PDFZ67-2020.pdf
68.2020 03.07.2020 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia PDFZ68-2020.pdf
69.2020 20.07.2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie PDFZ69-2020.pdf
70.2020 20.07.2020 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ70-2020.pdf
71.2020 20.07.2020 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ71-2020.pdf
72.2020 20.07.2020 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ72-2020.pdf
73.2020 20.07.2020 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy PDFZ73-2020.pdf
74.2020 20.07.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ74-2020.pdf
75.2020 21.07.2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ75-2020.pdf
76.2020 28.07.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ76-2020.pdf
77.2020 28.07.2020 Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 0050.82/2016 Wójta Gminy Rudniki z dnia 14.09.2016 roku w sprawie Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rudniki PDFZ77-2020.pdf
78.2020 29.07.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ78-2020.pdf
79.2020 04.08.2020 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ79-2020.pdf
80.2020 05.08.2020 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ80-2020.pdf
81.2020 06.08.2020 Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań PDFZ81-2020.pdf
82.2020 06.08.2020 Zarządzenie w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ82-2020.pdf
83.2020 14.08.2020 Zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rudniki do zaciągania zobowiązań PDFZ83-2020.pdf
84.2020 18.08.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ84-2020.pdf
85.2020 18.08.2020 Zarządzenie w sprawie przekazania do użytkowania Sołectwu Mirowszczyzna składników mienia komunalnego do używania PDFZ85-2020.pdf
86.2020 20.08.2020 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie PDFZ86-2020.pdf
87.2020 25.08.2020 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie PDFZ87-2020.pdf
88.2020 25.08.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ88-2020.pdf
89.2020 27.08.2020 Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami PDFZ89-2020.pdf
90.2020 27.08.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ90-2020.pdf
91.2020 01.09.2020 Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektorów jednostek oświatowych PDFZ91-2020.pdf
92.2020 01.09.2020 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Rudniki do wydania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Rudniki oraz określenia zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności PDFZ92-2020.pdf
93.2020 03.09.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ93-2020.pdf
94.2020 09.09.2020 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dla pracowników Urzędu Gminy w Rudnikach dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę PDFZ94-2020.pdf
95.2020 10.09.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ95-2020.pdf
96.2020 10.09.2020 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Rudniki PDFZ96-2020.pdf
97.2020 10.09.2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ97-2020.pdf
98.2020 14.09.2020 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał PDFZ98-2020.pdf
99.2020 21.09.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ99-2020.pdf
100.2020 21.09.2020 Zarządzenie w sprawie użyczenia zbiornika wodnego Jaworek PDFZ100-2020.pdf
101.2020 21.09.2020 Zarządzenie w sprawie: Oceny Ryzyka Zdrowotnego dla stanowisk pracy potencjalnie zagrożonych koronawirusem SARS-COV-2 bez względu na miejsce ich lokalizacji w Urzędzie Gminy Rudniki PDFZ101-2020.pdf
102.2020 22.09.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ102-2020.pdf
103.2020 24.09.2020 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZ103-2020.pdf
104.2020 29.09.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ104-2020.pdf
105.2020 29.09.2020 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ105-2020.pdf
106.2020 30.09.2020 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rudniki PDFZ106-2020.pdf
107.2020 02.10.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w zakresie funkcjonowania Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ107-2020.pdf
108.2020 05.10.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ108-2020.pdf
109.2020 07.10.2020 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 10g, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń PDFZ109-2020.pdf
110.2020 07.10.2020 Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 10g, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń PDFZ110-2020.pdf
111.2020 07.10.2020 Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 10g, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń PDFZ111-2020.pdf
112.2020 08.10.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ112-2020.pdf
113.2020 13.10.2020 Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok PDFZ113-2020.pdf
114.2020 16.10.2020 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka "Skrzacik" w Rudnikach PDFZ114-2020.pdf
115.2020 16.10.2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka "Skrzacik" w Rudnikach oraz określenia trybu jej pracy PDFZ115-2020.pdf
116.2020 19.10.2020 Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie ograniczonego prawa rzeczowego PDFZ116-2020.pdf
117.2020 19.10.2020 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał PDFZ117-2020.pdf
118.2020 20.10.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ118-2020.pdf
119.2020 21.10.2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku PDFZ119-2020.pdf
120.2020 21.10.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ120-2020.pdf
121.2020 26.10.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ121-2020.pdf
122.2020 27.10.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ122-2020.pdf
123.2020 28.10.2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ123-2020.pdf
124.2020 28.10.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ124-2020.pdf
125.2020 28.10.2020 Zarządzenie w sprawie określenia zasad wynagrodzenia Kierowników (Dyrektorów) samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Rudniki PDFZ125-2020.pdf
126.2020 13.11.2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ126-2020.pdf
127.2020 13.11.2020 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w Rudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości PDFZ127-2020.pdf
128.2020 13.11.2020 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie PDFZ128-2020.pdf
129.2020 13.11.2020 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie PDFZ129-2020.pdf
130.2020 13.11.2020 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie PDFZ130-2020.pdf
131.2020 13.11.2020 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie PDFZ131-2020.pdf
132.2020 13.11.2020 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ132-2020.pdf
133.2020 13.11.2020 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznym Przedszkolu w Rudnikach PDFZ133-2020.pdf
134.2020 13.11.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ134-2020.pdf
135.2020 16.11.2020 Zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Żłobka "Skrzacik" w Rudnikach PDFZ135-2020.pdf
136.2020 16.11.2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ136-2020.pdf
137.2020 16.11.2020 Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki budżetowej PDFZ137-2020.pdf
138.2020 20.11.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ138-2020.pdf
139.2020 25.11.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ138-2020.pdf
140.2020 26.11.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ140-2020.pdf
141.2020 26.11.2020

Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.71.2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie określenia stawek czynszu za 1mpowierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudniki

PDFZ141-2020.pdf
142.2020 30.11.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ142-2020.pdf
143.2020 01.12.2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ143-2020.pdf
144.2020 01.12.2020 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia PDFZ144-2020.pdf
145.2020 03.12.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ145-2020.pdf
146.2020 07.12.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ146-2020.pdf
147.2020 10.12.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ147-2020.pdf
148.2020 15.12.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ148-2020.pdf
149.2020 16.12.2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ149-2020.pdf 
150.2020 16.12.2020 Zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków gminy Rudniki PDFZ150-2020.pdf
151.2020 16.12.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ151-2020.pdf
152.2020 18.12.2020 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ152-2020.pdf
153.2020 21.12.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ153-2020.pdf
154.2020 22.12.2020 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ154-2020.pdf
155.2020 22.12.2020 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rudniki na lata 2021-2024 dalej "Programu" oraz planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Rudniki dalej "Planu" PDFZ155-2020.pdf
156.2020 22.12.2020 Zarządzenie w sprawie inwenteryzacji składników majątkowych w Gminnym Żłobku "Skarzacik" w Rudnikach PDFZ156-2020.pdf
157.2020 22.12.2020 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości PDFZ157-2020.pdf
158.2020 22.12.2020 Zarządzenie w sprawie przyjęcia Planu wspomagania szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych PDFZ158-2020.pdf
159.2020 29.12.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ159-2020.pdf
160.2020 29.12.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ160-2020.pdf
161.2020 31.12.2020 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Rudniki PDFZ161-2020.pdf
162.2020 31.12.2020 Zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rudniki do zaciągania zobowiązań PDFZ162-2020.pdf
163.2020 31.12.2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ163-2020.pdf
164.2020 31.12.2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ164-2020.pdf
165.2020 31.12.2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ165-2020.pdf
166.2020 31.12.2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ166-2020.pdf
167.2020 31.12.2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ167-2020.pdf
168.2020 31.12.2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ168-2020.pdf
169.2020 31.12.2020 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ169-2020.pdf
170.2020 31.12.2020 Zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ170-2020.pdf
171.2020 31.12.2020 Zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ171-2020.pdf
172.2020 31.12.2020 Zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ172-2020.pdf
173.2020 31.12.2020 Zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ173-2020.pdf
174.2020 31.12.2020 Zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ174-2020.pdf
175.2020 31.12.2020 Zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ175-2020.pdf
176.2020 31.12.2020 Zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ176-2020.pdf
177.2020 31.12.2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Pakietu powitalnego" dla nowonarodzonych mieszkańców Gminy Rudniki i szczegółowych zasad przyznawania PDFZ177-2020.pdf


Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki jako kierownika jednostki

OR.120.1.2020 05.02.2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A PDFZ120-1-2020.pdf
OR.120.2.2020 25.06.2020 Zarządzenie zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej 30000 euro PDFZ120-2-2020.pdf
OR.120.3.2020 23.10.2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zdalnej w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ120-3-2020.pdf
OR.120.4.2020 17.11.2020 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych PDFZ120-4-2020.pdf
OR.120.5.2020 17.11.2020 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFZ120-5-2020.pdf
OR.120.6.2020 22.12.2020 Zarządzenie w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 zł netto PDFZ120-6-2020.pdf
OR.120.7.2020 22.12.2020 Zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej 130 000 złotych prowadzonych na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych PDFZ120-7-2020.pdf