Przejdź do treści strony
Gmina Rudniki Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki konsultacji społecznych

Rudniki, 2019-11-05

 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu

„Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

 

Na podstawie Uchwały nr XXXVIII/299/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 września 2010r. oraz Zarządzenia Nr 0050.151.2019 Wójta Gminy Rudniki z dnia 25 października 2019r. poddano konsultacjom projekt „Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego    i o wolontariacie na 2020 rok”.

Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 28.10.2019r. do dnia 04.11.2019r. poprzez zamieszczenie ww. projektu programu na stronie internetowej gminy www.rudniki.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach.

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie gminy Rudniki.

Opinie i uwagi do projektu programu można było zgłaszać do dnia 04.11.2019r. pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudnikach, listownie na adres Urzędu Gminy w Rudnikach lub przesłać w formie elektronicznej na adres .

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-11-2019
  przez: Mariola Jurczyk
 • opublikowano:
  05-11-2019 15:08
  przez: Daniel Pilak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Rudniki
  odwiedzin: 577
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 151398586
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl