Przejdź do treści strony
Gmina Rudniki Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

WÓJT GMINY

   RUDNIKI

OŚZP.6733.16.2019                                                                                   
                                                                                                                                                                Rudniki, 2019-09-12

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek

TAURON Dystrybucja S.A

Oddział w Częstochowie, al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa

zostało wszczęte w dniu 09.09.2019 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na:

budowie linii kablowej 15 kV relacji: słup nr 14 (odgałęzienie do S – 349 „Żytniów 6”)- słup nr 8 ( odgałęzienie do S – 154 „BUGAJ STARY”) w celu powiązania dwóch odgałęzień linii napowietrznej 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach  oznaczonych nr ewid.  gr.: 55, 61/1, 64, 69, 83, 84, 86/3, 92, 93, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109/2, 125, 127, 216, 214/1, 219/2, 220/2, 221/4, 221/5, 222, 223, 224, 225, 231, 310, 296, 213, 218, 214/2, 212/7, 197, obręb Żytniów, k. m. 5,  działce oznaczonej nr ewid. gr.: 131, obręb Bugaj, k. m. 2 oraz na działce oznaczonej nr ewid. gr. 134, obręb Cieciułów, k. m. 1.

W ciągu 14 dni (licząc od daty ogłoszenia) w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki, pok. nr 3 (tel.  0-34 3595072 wew. 20) w godzinach pracy urzędu– można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni

    

                                                                                                                                                    WÓJT
                                                                                                                                        /-/ Grzegorz Domański

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na:

 1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach,
 2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki,
 3. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w Żytniowie, Bugaju i Cieciułowie
Metryczka
 • wytworzono:
  13-09-2019
  przez: Anna Fuks
 • opublikowano:
  13-09-2019 08:09
  przez: Daniel Pilak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Rudniki
  odwiedzin: 505
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 151398586
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl