Przejdź do treści strony
Gmina Rudniki Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

WÓJT GMINY

   RUDNIKI

OŚZP.6733.15.2019                                                                             
                                                                                                                                                           Rudniki, 2019-08-30


O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 49 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz.1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.08.2019 r. została wydana przez Wójta Gminy Rudniki decyzja Nr 13/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla P4 Sp. z o. o., dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie linii zasilającej stację bazową telefonii komórkowej sieci Play nr OLK2006A w miejscowości Dalachów , na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 46, 47, obręb Dalachów, k. m. 2

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rudniki pok.nr 3.

W związku z powyższym informuję, że stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Rudniki w terminie 14 dni od daty zapoznania się z treścią niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się od decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie)
art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni

 WÓJT

/-/ Grzegorz Domański

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na:

 1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach,
 2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki,
 3. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w Dalachowie
Metryczka
 • wytworzono:
  30-08-2019
  przez: Anna Fuks
 • opublikowano:
  30-08-2019 11:38
  przez: Daniel Pilak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Rudniki
  odwiedzin: 677
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 151398586
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl