Przejdź do treści strony
Gmina Rudniki Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

WÓJT GMINY

   RUDNIKI

 

OŚZP.6733.14.2019                                                                             

Rudniki, 2019-07-30

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.  zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz.1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.07.2019 r. została wydana przez Wójta Gminy Rudniki decyzja Nr 12/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Częstochowie,

dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie linii elektroenergetycznej nN – 0,4 kV napowietrzno – kablowej (częściowo po trasie starej linii napowietrznej), zasilanej ze stacji transformatorowej S-439 „ Żytniów 6”, na działkach  oznaczonych nr ewid.  gr.: 130, 328, 331/1, 331/2, 332, 333, 334a, 336/2, 336/4, 336/5, obręb Żytniów, k. m. 4,  działkach oznaczonych nr ewid. gr.:127, 198, 199, 201/3, 201/5, 201/7, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 211a, 212/1, 213, 218, 219/1, 233/4, 238, 247, 253, 256/2, 271, 279, 284, 285/2, 286, 287, 288/2, 292, 294, 296, 300/1, 301, 302, 309, 310, obręb Żytniów, k. m. 5 oraz na działce oznaczonej nr ewid. gr. 475, obręb Cieciułów, k. m. 1.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rudniki pok.nr 3.

W związku z powyższym informuję, że stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Rudniki w terminie 14 dni od daty zapoznania się z treścią niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się od decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie) art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni

 

Z up. WÓJTA

/-/ Anna Sekienda

zastępca wójta
 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na:

 1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach,
 2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki,
 3. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w Żytniowie
  i Cieciułowie
Metryczka
 • wytworzono:
  30-07-2019
  przez: Anna Fuks
 • opublikowano:
  30-07-2019 11:26
  przez: Daniel Pilak
 • zmodyfikowano:
  30-07-2019 11:26
  przez: Daniel Pilak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Rudniki
  odwiedzin: 529
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 151398586
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl