Przejdź do treści strony
Gmina Rudniki Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

WÓJT GMINY

   RUDNIKI

 

OŚZP.6733.15.2019                                                                                   
                                                                                                                                                                Rudniki, 2019-07-04

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek

P4 Sp. z o. o

ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

działającej przez pełnomocnika

Pana Łukasza Olbińskiego

 

zostało wszczęte w dniu 28.06.2019 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na:

budowie linii zasilającej stację bazową telefonii komórkowej sieci Play nr OLK2006A w miejscowości Dalachów , na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 46, 47, obręb Dalachów, k. m. 2

W ciągu 14 dni (licząc od daty ogłoszenia) w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki, pok. nr 3 (tel.  0-34 3595072 wew. 20) w godzinach pracy urzędu– można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni

                                                                                                                                                            WÓJT
                                                                                                                                                 /-/ Grzegorz Domański

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na:

 1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach,
 2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki,
 3. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w Dalachowie
Metryczka
 • wytworzono:
  04-07-2019
  przez: Anna Fuks
 • opublikowano:
  04-07-2019 11:11
  przez: Daniel Pilak
 • zmodyfikowano:
  04-07-2019 11:13
  przez: Daniel Pilak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Rudniki
  odwiedzin: 692
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 151398586
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl