Przejdź do treści strony
Gmina Rudniki Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

WÓJT GMINY

   RUDNIKI

 

OŚZP.6733.11.2019                                                                             

Rudniki, 2019-07-02

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.  zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz.1945
z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 02.07.2019 r. została wydana przez Wójta Gminy Rudniki decyzja Nr 9/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Częstochowie,

dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie linii kablowej 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej CZZ50301 „Stawki Żytniowskie” wraz z przebudową linii napowietrznej nN 0, 4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. gr.: 38, 39/3, 40/5, 201a, 201, 48, 49, 46, 47, 163a, 181, 182, 158, 185, 186, 211, 189/1, 241, 290, 234, 235, 236, 237, 238, 220/4, 219/2, 239, 240, 280/1, 359, 293, obręb Żytniów, k. m. 2

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rudniki pok.nr 3.

W związku z powyższym informuję, że stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Rudniki w terminie 14 dni od daty zapoznania się z treścią niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się od decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie) art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni

 

 WÓJT

/-/ Grzegorz Domański

 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na:

 1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach,
 2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki,
 3. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w Żytniowie
Metryczka
 • wytworzono:
  02-07-2019
  przez: Anna Fuks
 • opublikowano:
  02-07-2019 11:52
  przez: Daniel Pilak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Rudniki
  odwiedzin: 578
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 151398586
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl