Gmina Rudniki

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

WÓJT GMINY

   RUDNIKI

OŚZP.6733.4.2019                                                                               

Rudniki, 2019-04-05

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.  zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz.1945
z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 05.04.2019 r. została wydana przez Wójta Gminy Rudniki decyzja Nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Częstochowie,

dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowie sieci kablowej SN 15 kV i napowietrzno – kablowej  nN 0,4 kV wraz z kompleksową modernizacją sieci napowietrznej niskiego napięcia 0, 4 kV oraz rozbiórce stacji transformatorowej 15/0,4 kV i sieci napowietrznej SN i nN w miejscowości Łazy, na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 250, 251, obręb Rudniki, k. m. 1, oraz działkach nr: 319, 515, 192, 194, 193/1, 193/2, 191, 190, 189, 188, 187, 186/2, 186/1, 185, 168, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139/2, 139/1, 138, 127, 126, 125, 124, 123, 122/2, 122/1, 121, 120, 119, 118/2, 118/1, 117, 116, 113, 112, 111, 110, 108, 169/2, 158/2, 96/2, 96/3, 94, 92, 91/1, 91/2, 90, 89, 88, 69, 68, 213, 224, 45, 44, 222, obręb Łazy, k. m. 1 i działkach nr: 148/3, 154, 167/4, obręb Faustianka,
k. m. 1.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rudniki pok.nr 3.

W związku z powyższym informuję, że stronom służy prawo wniesienia odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Rudniki w terminie 14 dni od daty zapoznania się z treścią niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się od decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie) art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni

 

                                                                                                                                                       WÓJT

                                                                                                                                           /-/ Grzegorz Domański

          

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na:

 1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach,
 2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki,
 3. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w Faustiance, Łazach, Rudnikach
Metryczka
 • wytworzono:
  05-04-2019
  przez: Anna Fuks
 • opublikowano:
  05-04-2019 14:44
  przez: Daniel Pilak
 • zmodyfikowano:
  05-04-2019 14:46
  przez: Daniel Pilak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Rudniki
  odwiedzin: 68
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 151398586
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×