Przejdź do treści strony
Gmina Rudniki Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki konsultacji społecznych

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Program ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018, poz. 2081 z póź.zm.) ”Program ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został poddany konsultacjom społecznym.

Konsultacje przeprowadzono dwukrotnie:

I - w terminie od 04.09.2018r. do dnia 30.09.2018r.
II - w terminie od 05.11.2018r. do dnia 26.11.2018r.

poprzez zamieszczenie ww. projektu programu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich 21 sołectwach w gminie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach.

Uprawnionymi do uczestniczenia w konsultacjach byli mieszkańcy Gminy Rudniki.

Uwagi i opinie do projektu programu można było zgłaszać do dnia 26 listopada 2018r.

Uwagi i wnioski można było składać:

 • w formie pisemnej – na adres Urzędu Gminy Rudniki – ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na adres email: srodowisko@rudniki.pl.

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Metryczka
 • wytworzono:
  24-01-2019
  przez: Beata Nowakowska-Fałat
 • opublikowano:
  24-01-2019 14:58
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Rudnikach
  odwiedzin: 1150
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 151398586
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl