Gmina Rudniki

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko administratora szkolnej sieci komputerowej

Nabór prowadzony przez PSP w Rudnikach

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach ogłasza nabór na wolne stanowisko administratora szkolnej sieci komputerowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach.

Wymagania niezbędne od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
 2. wykształcenie wyższe — kierunek informatyczny;
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. co najmniej roczny staż w jednostkach oświatowych na stanowisku administratora sieci komputerowej.
 1. Wymagania dodatkowe:
  1. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz pracy i konfiguracji sieci lokalnej,
  2. zaświadczenia ukończonych szkoleń podnoszących kwalifikacje,
  3. samodzielność, kreatywność i inicjatywa w działaniu.
 2. Wymagane dokumenty:
  1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  2. list motywacyjny,
  3. CV,
  4. kserokopia dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie — potwierdzone za zgodność przez kandydata,
  5. kserokopia dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia - potwierdzone za zgodność przez kandydata,
  6. oświadczenie osoby o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  7. oświadczenie osoby o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnień o których mowa w art. 13 a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%,
  9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:
  1. administrowanie szkolną siecią komputerową  w PSP im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach,
  2. obsługa, konserwacja oraz konfiguracja urządzeń komputerowych, drukarek, urządzeń elektronicznych,
  3. instalowanie i konfigurowanie szkolnych programów komputerowych,
  4. prowadzenie szkolnej strony internetowej,
  5. obsługa i zarządzanie portalem e-szkola.
 4. Warunki pracy na stanowisku:
  1. miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja  Wajdy w Rudnikach, Wieluńska 6, 46 - 325 Rudniki,
  2. rodzaj wykonywanej pracy: administrator szkolnej sieci komputerowej,
  3. wymiar czasu pracy: 6/40 etatu;
  4. termin rozpoczęcia pracy: 16.01.2019 r.

Termin i miejsce składania dokumentów: wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach,Wieluńska 6, 46 - 325 Rudniki lub pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach, Wieluńska 6, 46 - 325 Rudniki, w terminie  11.01.2019 r. do godz. 12.00

 1. Dodatkowych informacji udziela: Anita Borek , tel. 34 359-50-32
 2. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej PSP im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach
Metryczka
 • wytworzono:
  02-01-2019
  przez: Anita Borek
 • opublikowano:
  02-01-2019 16:17
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  PSP w Rudnikach
  odwiedzin: 775
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 151398586
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×