Przejdź do treści strony
Gmina Rudniki Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Rudniki, dn. 31.10.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), Wójt Gminy Rudniki podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanych projektów dokumentów.

Zakres prognozy uzgodniony został z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskim Państwowym Inspektorem Sanitarnym.

Projekt dokumentu wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Rudniki – ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki w Referacie Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego - Pokój Nr 6 /parter/.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej – na adres Urzędu Gminy Rudniki – ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na adres email: srodowisko@rudniki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rudniki.

Termin składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie wynosi 21-dni od daty podania niniejszej wiadomości do informacji publicznej, tj. do dnia 26.11.2018r

 Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Rudniki

/-/ Andrzej Pyziak

Załaczniki:
PDF01_Prognoza_POŚ_Rudniki_2018-2022.pdf
PDF01_POŚ_Rudniki_2018-2022.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  31-10-2018
  przez: Beata Nowakowska-Fałat
 • opublikowano:
  31-10-2018 14:03
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Rudnikach
  odwiedzin: 1845
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 151398586
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl