Przejdź do treści strony
Gmina Rudniki Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Rudniki
z dnia 29 października 2018r.
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/299/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 września 2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzenia Nr 0050.121.2018 Wójta Gminy Rudniki z dnia 26 października 2018r. zapraszam organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego do wzięcia udziału w konsultacjach:

projektu Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są statutowe organy lub upoważnieni przedstawiciele zgodnie z obowiązującymi przepisami do działania w imieniu organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Rudniki.

Konsultacje będą prowadzone w dniach od 29.10.2018r. do 04.11.2018r. w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Uwagi i opinie do projektu można składać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do 04.11.2018r. (decyduje data wpływu do Urzędu):

- w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudnikach lub

- listownie na adres:

Urząd Gminy w Rudnikach
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki
z dopiskiem „Konsultacje” lub

- elektronicznie na adres:

.

Uwagi lub wnioski zgłoszone po 04.11.2018r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest:

Mariola Jurczyk – pracownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach.

Załączniki:
PDFZ121-2018.pdf

 • Wyniki konsultacji społecznych

  dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

Metryczka
 • wytworzono:
  29-10-2018
  przez: Mariola Jurczyk
 • opublikowano:
  29-10-2018 14:02
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Rudnikach
  odwiedzin: 1271
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 151398586
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl