Przejdź do treści strony
Gmina Rudniki Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Rudniki, dnia 03.09.2018

WÓJT GMINY RUDNIKI

OBWIESZCZENIE
WÓJTA  GMINY  RUDNIKI

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), Wójt Gminy Rudniki podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025”, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu.

Projekt dokumentu wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Rudniki – ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki w Referacie Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego - Pokój Nr 6 /parter/ lub dostępny poniżej.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej – na adres Urzędu Gminy Rudniki – ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na adres email: gmina@rudniki.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rudniki.

Termin składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie wynosi 21-dni od daty podania niniejszej wiadomości do informacji publicznej (tj. do dnia 5-10-2018 r.). Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia.

/-/ Wójt
Andrzej Pyziak


Załączniki:
PDFProjekt Programu Ochrony Środowiska
PDFObwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska

Metryczka
 • wytworzono:
  06-09-2018
  przez: Beata Nowakowska-Fałat
 • opublikowano:
  06-09-2018 11:51
  przez: Grzegorz Sychla
 • zmodyfikowano:
  07-09-2018 10:22
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Rudnikach
  odwiedzin: 1710
Dane jednostki:

Gmina Rudniki
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 151398586
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl