Urząd Gminy w Rudnikach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Odwołanie ogłoszenia: PDFodw20180418.pdf


Wójt Gminy Rudniki ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej położonej w Rudnikach

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, przeznaczona na cele produkcyjno-usługowe, położona w Rudnikach blisko DK 42 I DK 43, oznaczona numerem geodezyjnym 347/4, o pow. 1,0018 ha, Kw. nr OP1L/00050421/4. Nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rudniki przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/189/2017 z dnia 9.08.2017 roku, zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy produkcyjno-usługowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem P,U.

Cena wywoławcza: 109.000,00 zł, wadium  10 900,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu-minimalne  1 090,00 zł.

Przetarg odbędzie się 21 maja 2018 roku, godz. 10.00  w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A.

Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje dodatkowe dotyczące zbywanych nieruchomości:

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz. 1052) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.
 2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) upłynął dn. 04.01.2018 r.
 3. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w oparciu o przepisy ustawy a dnia 24 marca 1920 roku o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2010r.  poz. 1061 z póź. zm. ).
 4. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w Punkcie Kasowym w Rudnikach B. S. w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem Oddział Radłów nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007 do dnia 17.05.2018 r., z dopiskiem „wadium na nabycie działki nr 347/4 Rudniki .
  Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Rudniki.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.
 6. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z rejestru sądowego. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
 7. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A, pokój nr 8 lub telefonicznie 34/ 3595 072 wew. 18 w godz. 7.30 do 15.00.

Wójt Gminy Rudniki
Andrzej Pyziak

Metryczka
 • wytworzono:
  10-04-2018
  przez: Anna Kępińska
 • opublikowano:
  10-04-2018 13:31
  przez: Grzegorz Sychla
 • zmodyfikowano:
  18-04-2018 09:52
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Rudnikach
  odwiedzin: 126
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Rudnikach
46-325 Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
NIP: 5761495213 REGON: 000551088
Numer konta: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 50 72
fax: 34 359 50 13
e-mail: gmina@rudniki.pl
strona www: rudniki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×